Ontstaan Schutterij EMM Dinxperlo

Print Friendly, PDF & Email

De oudste vereniging in de gemeente Aalten, namelijk de schutterij E.M.M. , viert in 2012 haar 175 jarig bestaan. Een aantal jaren dat respect afdwingt. Toch is er reeds veel langer geleden sprake van schutters in Dinxperlo. De heer R.Wartenaar, voorheen archivaris van het streekarchivariaat waaronder ook Dinxperlo valt, heeft archiefstukken in het Fürstlich Salm-Salmsche archiev te Anholt geraadpleegd. Hieruit bleek, dat de schutters uit Dinxperlo in de 15e eeuw de processie in Anholt begeleidden. Dit betekent dat Dinxperlo 500 jaar geleden al een schutterij had. Een schutterij, die als taak had het dorp te bewaken en te verdedigen en die ook militaire hulp moest verlenen aan de heer van Anholt. Deze schutters zullen met de bovengenoemde activiteiten, ook hun jaarlijkse feest hebben gevierd. Waarbij ze onderling streden om de eer van de beste schutter.

Toen de reformatie omstreeks 1600 vaste voet kreeg in Dinxperlo, was het helemaal afgelopen met de schuttersfeesten. De nieuwe kerkelijke overheid moest niets hebben van dergelijke feesten, men vond dat “verfoeilijke gebruiken”. Het deelnemen aan het schieten op de vogel, papegaay-schieten noemde men dat, hoorde bij de“Crijtende en Hooghgaande Sonden”. De kerkelijke overheid kwam met een verbodsbepaling en men hield zich er in Dinxperlo aan, omdat in de notulen van de kerkraad in 1677 niets voorkwam over het papegaay-schieten.

 

Hernieuwde schuttersactiviteiten

In het archief van de gemeente Dinxperlo vond men een brief d.d. 22-8-1815 waarin de burgemeester schrijft, dat enige jongelui in verband met de verjaardag van de Koningin op een schijf willen schieten. Was dit weer een soort schuttersfeest?

In 1837 wordt een schutterij opgericht. Niet belast met oude taken zoals die in de 15e eeuw golden, maar gewoon een vereniging die een jaarlijks feest hield met als wedstrijd element: het schieten.

De heer J.A. Jollens beschreef in 1932 de schutterijen in Gelderland en vond bij het onderzoek een advertentie van 1907 waarin sprake was van een 70 jarig jubileum. Er leefden toen ook nog mensen waarvan hun ouders de oprichting hadden meegemaakt. Als bewijsstuk vond men een vaandel uit 1837.

 

Reden oprichting

In 1831 trokken jonge Dinxperlöers, welke tot de Gelderse schutterijen behoorden, naar België om deel te nemen aan de veldtocht tegen de Belgen die opstandig waren in die tijd en zelfstandig wilden worden. Nadat de schutters zich terugtrokken werden ze in Brabant gestationeerd en achter de hand gehouden voor eventuele escalatie met opstandige Belgen. De Dinxperlose kregen in Brabant een hechte band met elkaar. Dit zou er toe geleid hebben dat ze bij terugkomst in Dinxperlo zich verenigden in een schuttersvereniging. Vermoedelijk hadden ze in Brabant kennis gemaakt met schuttersfeesten. In Dinxperlo werd daarna jaarlijks een feest gehouden met als hoogtepunt het vogelschieten. Het ging er nogal Militaristisch aan toe. Geen wonder het waren meest oud militairen en dat wilden ze ook tonen met marcheren en defileren.

 

Vaandels

Het vaandel uit 1837 is in 40-45 onherstelbaar beschadigd en verdwenen.

In 1882 ontving E.M.M. een nieuw vaandel van de heer L.J. Gosenson. Deze werkte als volontair op de gemeente secretarie. Hij woonde slechts kort in Dinxperlo maar was kennelijk zeer nauw betrokken bij het schuttersleven.

1905 kreeg men weer een nieuw vaandel. Het werd gemaakt door enige vooraanstaande dames. De schutterij betaalde zelf mee aan het nieuwe vaandel.

Bij het 130 jarig bestaan in 1967 werd door een jubileumcommissie een fraai vaandel aangeboden waar E.M.M. nu nog trots mee over staat loopt.

Tijdens de receptie op zaterdag 5 mei wordt een nieuw vaandel gepresenteerd; het mooiste groen en in een moderne uitvoering. De vaandels uit 1882 en 1905 hebben tot de herindeling van Aalten en Dinxperlo in het voormalige gemeentehuis gehangen en in bruikleen gegeven aan de gemeente Dinxperlo.

Momenteel bestaat EMM uit Vaandeldrager en Tamboerkorps die we vaak in het dorp zien door hun medewerking aan Karnaval, Koninginnedag, avondvierdaagse, ST.Nikolaasintocht, en allerlei andere evenementen. Ook hebben deze vaak kontakt met Duitse korpsen, zoals Feldmark-West, Lowick, Spork, Mussum, Werth, Liedern en Suderwick. Schuttersdames zien we evenals de schutterjongens bij de schuttersfeesten en concoursen waar we deel aan nemen. De vendeliers hebben twee afdelingen, de jeugdleden en de senioren afdeling.

Dan heeft E.M.M. evenals alle andere schutterijen de koningsparen en wel met de fladderkoning en de vogelkoning die tijdens het schuttersfeest het laatste stukje van de vogel naar beneden weet te schieten. Het belangrijkste in de schutterij ,het koningspaar, wordt altijd omringd door de officieren die bestaan uit de bestuursleden.